Regulamin 2018

Regulamin wyścigu MTB „KujawiaXC 2018”

1. CEL ZAWODÓW:

 1. propagowanie aktywnych form wypoczynku;
 2. popularyzacja kolarstwa górskiego,
 3. kształtowanie ducha rywalizacji sportowej i postawy ”fair play” wśród młodzieży;
 4. wyłonienie najlepszych zawodników w wyścigu cross- country;
 5. promowanie zdrowej i aktywnej formy spędzania wolnego czasu

 

2. ORGANIZATOR

Bydgoski Amatorski Klub Sportowy „BYD BIKE”.

ul. Chodkiewicza 11A / 24, 85-065 Bydgoszcz

przy współpracy z: LEŚNY PARK KULTURY I WYPOCZYNKU „MYŚLĘCINEK” SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY

ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz

Strona internetowa zawodów: www.kujawiaxc.pl

 

Kontakt z przedstawicielami Organizatora:

Arkadiusz Suś – tel. 691 481 968 e-mail: arkadiuszsus@op.pl.

Tomasz Hoppe e-mail: hoppe.tomek@gmail.com

 

3. Termin i miejsce zawodow:

25 Marzec 2018 – LPKiW Myślęcinek, przy „stoku narciarskim”

  

4. PROGRAM IMPREZY:

 1. Biuro zawodów czynne od 9:00, zapisy do poszczególnych wyścigów do 30 minut przed startem;
 2. Godziny startów w poszczególnych kategoriach:
Kategoria wiekowa Rocznik Godzina Startu Czas trwania
Juniorka 2000 – 1999 11:45 ok. 50 min / 6 rund
Kobiety Elita 1998 i starsze 11:45 ok. 50 min / 6 rund
Kobiety Masters* 1986 i starsze 11:45 ok. 50 min / 4 rundy
Masters I 1977 – 1986 13:00 60 min / 8 rund
Masters II* 1976 – 1967 13:00 60 min / 8 rund
Masters III 1966 – 1962 13:00 60 min / 8 rund
Masters IV 1961 – i starsi 13:00 60 min / 8 rund
Junior 2000 – 1999 14:30 80 min / 10 rund
Senior / Elita 1987 – 1998 14:30 80 min / 10 rund


 1. Zawodnicy Junior i Masters mogą na własne życzenie startować w kategorii Senior, być w niej klasyfikowani i zdobywać nagrody dla niej przewidziane.
 2. Dekoracje poszczególnych kategorii będą odbywały się w trakcie trwania zawodów.
 3. Zakończenie imprezy – ok. godz. 17.00;

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zawody mają charakter otwarty, uczestnikiem może być każda osoba która spełni warunki:

 1. Wypełni kartę zgłoszeniową dostępną na stronie zawodów lub w biurze zawodów i dostarczy do biura zawodów do 30 minut przed startem swojej kategorii.
 2. Dokona opłaty startowej w biurze zawodów, zgodnie z poniższą tabelą:
KATEGORIA OPŁATA
Juniorka, Junior 20 zł
Kobiety Elita, Kobiety Masters 40 zł
Senior/Elita, Masters 40 zł

Dodatkowo jednorazowa oplata za chip w wysokości 10 PLN obowiązuje wszystkich uczestników.

 1. Wypełniając kartę zgłoszeniową uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym także dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bydgoski Amatorski Klub Sportowy „BYD BIKE”, ul. Chodkiewicza 11a / 24, 85-065 Bydgoszcz, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).

 1. Prawo do startu w wyścigu mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Zawodnicy w celu weryfikacji wieku zobowiązani są do okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości w biurze zawodów
 3. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów) w związku z powyższym zaleca się uczestnikom posiadanie ubezpieczenia NNW od udziału w zawodach.
 4. Każdy uczestnik startujący jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym oraz z numerem startowym . Zawodnicy poruszający się po trasie bez wymaganego kasku i numeru startowego mogą zostać dyskwalifikowani.

6. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW:

 1. Wyścig cross- country MTB rozgrywany będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem:
 2. Prawo do startu w zawodach maja zawodnicy startujący na rowerach górskich napędzanych jedynie siłą mięśni, zabronione jest używanie jakiegokolwiek wspomagania.
 3. Ustalony jest podział na kategorie wg płci oraz wieku (tabela wyżej).
 4. Wyścig odbywa się na rundach, po wyznaczonej trasie,
 5. Zawodnicy zobowiązani są do startu z oryginalnym numerem startowym, zamocowanym do kierownicy w taki sposób, aby był czytelny dla sędziów.
 6. Zabrania się w ingerencje numeru startowego, z uwagi na ryzyko uszkodzenia umieszczonego w nim chipa.
 7. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach i dystansach zostaną zawodnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wszystkie przypadające na kategorię wiekową okrążenia po wyznaczonej trasie.
 8. zawodnicy zdublowani kończą wyścig na okrążeniu , na którym zwycięzca wyścigu przejechał linie mety.
 9. W razie skrócenia trasy zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
 10. Zawodnicy dublowani zobowiązani są do umożliwienia wyprzedzenia przez szybszych zawodników
 11. Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu.
 13. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu oraz do odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych Zawodników, Sędziów, Organizatorów i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób nie sportowy.
 14. We wszystkich spornych sprawach nieregulowanych tymi przepisami będą decydować wyznaczeni Sędziowie w porozumieniu z Organizatorem.
 15. Protesty należy składać w formie pisemnej wraz z kaucją w kwocie 100 PLN która w przypadku odrzucenia protestu przepada na rzecz organizatora.

7.ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

 1. Nr startowy przy zapisach;
 2. Trofea dla Zwycięzców;
 3. Nagrody rzeczowe dla Zwycięzców;
 4. Sędziowie na mecie i w punktach kontrolnych;
 5. Pomiar czasu;
 6. Oznakowanie trasy;

8. Dekoracja i nagrody:

Dekorowanych jest 3 zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych za wyjątkiem kategorii Senior i Seniorka gdzie dekorowanych będzie 6 najszybszych zawodników nagradzanych zgodnie z poniższym podziałem.

nagrody finansowe:

Miejsce Senior / Elita Kobiety Elita
1    
2    
3    
4    
5    
6    

Niestawienie się zawodnika / zawodniczki na ceremonii dekoracji oznacza utratę nagród.

1 – 3 miejsce puchar w kategoriach dodatkowych wyróżnienie 1 miejsce puchar

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 3. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
 4. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie wyścigu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
 5. Na trasie wyścigu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem trudnych warunków pogodowych.
 7. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy wyścigu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
 8. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie zwraca wpisowego.
 9. Uczestnik wyścigu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu zawodów i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 10. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.